0001
Teplice Open
18. 6. 2017
v4
International Youth Chess Camp V4 Liptov 2017
20. 6. 2017